Начало Реклама Кариери Контакти

Добре дошли във вътрешния канал за подаване на сигнали на „Инвестор.БГ“ АД! 

За какво е този канал? 

Каналът за сигнализиране на нередности позволява на лицата да съобщават/подават сигнали поверително и при съблюдаване на правилата за защита на личните данни и защита на правата им, за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз, станали им известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст във връзка с дейността на „Инвестор.БГ“ АД.

Каналът е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Моля, имайте предвид, че този канал за  подаване на сигнали не е за въпроси и оплаквания на клиенти. 

Кой може да подаде сигнал? 

Всеки може да подаде сигнал поверително и при съблюдаване на правилата за защита на личните данни и осигуряване на мерките по защита, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Как да подам сигнал? 

- Всяко лице може да попълни и подаде формуляр по образец, който може да изтегли от тук, а при запитване, на посочения по-долу телефон, такъв ще му бъде предоставен от Георги Бисерински. Попълнените формуляри се подават на посочения по-долу ел. адрес на Дружеството, освен това могат да бъдат оставени лично на регистратурата или се изпращат чрез пощенска услуга до адреса на Дружеството - гр. София, бул. Брюксeл № 1, на вниманието на Георги Бисерински.

- Всяко лице може да подаде сигнал и устно, като за целта е необходимо да се обади на посочения по-долу телефон и да уточнят ден и час, в който е удобно на страните да проведат разговор (лично или по телефона). Разговорът следва да бъде протоколирани, като съдържанието му се пренася в посочения формуляр, като в този случай информацията се попълва и нанася от Георги Бисерински. Попълнения формуляр може да се подпише от сигнализиращото лице, по негово желание, в противен случай се прави служебно отбелязване в частта за подписа.

ЗА КОНТАКТИ:

Георги Бисерински.

Тел: 0888610029

Email: signali@investor.bg


За какви нарушения може да се подаде сигнал?

1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

2. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. извършено престъпление от общ характер, за което лице по чл. 5 е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. Нарушения на българското законодателство в областта на:

1. правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

2. трудовото законодателство;

3. законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

С подаване на сигнал, вие потвърждавате, че сте прочели и приемате Политиката за поверителност на „Инвестор.БГ“ АД (връзка).

Трябва да имате предвид, че при подаване на сигнала следва да действате добросъвестно, с оглед носенето на наказателната отговорност за набедяване, в предвидените в българското законодателство случаи.

За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи административно наказателна отговорност по чл.45 от ЗЗЛПСПОИН.