Начало Реклама Кариери Контакти

Новини за инвеститори  
За акцията
 
Финансови отчети

Корпоративно управление
Проспекти
 

Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание 
Контакти

 
За акцията
Първоначално Дружеството е учредено като дружество с ограничена отговорност с фирма “Интернетдата.бг” ООД, с капитал от 5000 лева, които са платени изцяло в пари при учредяването.
При преобразуването на Дружеството в акционерно дружество капиталът е увеличен на 100 000 лева.
По решение на Общото събрание на акционерите от 12 март 2004 г., капиталът е увеличен от 100 000 лева на 280 030 лева, чрез издаване на нови 180 030 обикновени акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка.
През юли 2004 г. компанията реализира първото в България първично публично предлагане на акции (IPO), привличайки 1 066 424 лв. През декември 2004 г. основният капитал е увеличен до 1 199 460 лв.

На 25 март 2011 г. приключва успешно увеличение на капитала с 239 235 акции до 1 438 695 акции, като дружеството привлича близо 3 млн. лв. 
В момента акциите на Инвестор.БГ АД се търгуват на БФБ-София с код 4IN, а акционерите на компанията са около 300.

На 26 август 2016 г. е вписано увеличение на капитала до 3 188 242 лв., като резултат от вливането на България Он Ер ЕИК 130065275.
 
Дневни изтъргувани обеми и цени за деня и финансови показатели
Финансови показатели за последната една година
  
Информация за акциите
Фондова борса Българска фондова борса - София
Борсов код 4IN
Брой акции, които се търгуват 1 438 695