Начало Реклама Кариери Контакти

Новини за инвеститори 
 За акцията
 
 Финансови отчети
  
 Корпоративно управление 
Проспекти
 

 Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание
 Контакти

Общо събрание
ОСА_2023
ИОСА_2022
ОСА_2022
ОСА_2021
ОСА_2020
ИОСА_2019
ОСА_2019
ИОСА_2018
ОСА_2018
ИОСА_2017
ОСА_2017
ИОСА_2016
ОСА_2016
ОСА_2015
ИОСА_2014
ОСА_2014
ИОСА_2013
ОСА_2013
ИОСА 2012
ОСА 2012
ИОСА 2011
 
 ОСА 2011

ОСА 2010
ОСА 2009 
ОСА 2008  
 ОСА 2007
 
ИОСА 2006 
 ОСА 2006
 
 ОСА 2005

ОСА включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.

Компетентност: ОСА има следните компетенции:

 • приема, изменя и допълва Устава на ИБГ;
 • увеличава и намалява капитала на ИБГ;
 • преобразува и прекратява ИБГ;
 • избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
 • назначава и освобождава регистрирания одитори или специализирано одиторско предприятие;
 • одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
 • разпределя печалбата на ИБГ;
 • взема решение и определя реда за издаване на облигации, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
 • взема решение и определя реда за издаване на варанти и права, както и сроковете за записването им при спазване изискванията на действащото българско законодателство;
 • назначава ликвидаторите при прекратяване на ИБГ, освен в случай на несъстоятелност;
 • освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
 • взема решение за обратно изкупуване на акции на ИБГ;
 • решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Уставa.

Време и честота: ОСА се провежда най-малко веднъж годишно. Това е редовното годишно ОСА, на което се отчитат и приемат резултатите за изтеклата отчетна година.

Място: Общото събрание на ИБГ се провежда по неговото седалище – гр. София. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие на годината, следваща отчетната година. Обикновено ОСА на ИБГ се провежда през юни.

Свикване: ОСА се свиква чрез покана, обнародвана в ТР и в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на събранието.