Начало Реклама Кариери Контакти

Новини за инвеститори 
За акцията
 
Финансови отчети

Корпоративно управление
Проспекти
 

Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание
Контакти

Годишен финансов отчет за 2019 година

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Заверен от регистриран одитор финансов отчет *
Одиторски доклад *
Годишен доклад за дейността съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 *
Декларации от отговорните лица *
Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Информация относно публично дружество по Приложение 11 към Наредба 2
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор -неподписани
Доклад за възнагражденията
Декларация по образец
Декларация по образец