Начало Реклама Кариери Контакти

Новини за инвеститори 
За акцията
 
Финансови отчети

Корпоративно управление
Проспекти
 

Права на акционерите

Борд на директорите
Общо събрание
Контакти

Годишен консолидиран отчет за 2020 година

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор - неподписани
Декларация корпоративно управление
Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет *
Годишен консолидиран доклад за дейността *
Одиторски доклад *
Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет *
Декларации от отговорните лица *
Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор *
Заверен от регистриран одитор годишен отчет на дружеството майка